Áfangar í boði

Bókmenntir frá 1900
Í áfanganum kynnast nemendur íslenskri bókmenntasögu 20. aldar í samhengi við strauma og stefnur í þjóðfélags- og menningarmálum bæði hérlendis og erlendis á sama tímaskeiði. Nemendur kynnast helstu höfundum á þessum tíma, lesa verk eftir þá, glöggva sig á inntaki bókmenntaverkanna og reyna að átta sig á erindi þeirra við eigin samtíma og nútímann. Nemendur gera grein fyrir lestrarreynslu sinni munnlega og skriflega með sérstöku tilliti til mismunandi stíls ólíkra höfunda.     

  • Undanfari:ÍSL 403

Bókmenntasaga frá landnámi til 1550


    Við lok áfangans eiga nemendur að kunna skil á og geta útskýrt íslenskar bókmenntir og bókmenntasögu frá upphafi Íslandsbyggðar til siðaskipta. Þá eiga nemendur að hafa lesið Egils sögu, eddukvæði og dróttkvæði og geta gert grein fyrir helstu atburðum og einkennum. Nemendur skila einni heimildaritgerð og sýna þannig fram á að þeir geti unnið með heimildir. 

      Undanfari er íslenska 212/203


Lestur, hlustun, málfræði III
Í áfanganum er gert ráð fyrir því að nemendur geti unnið nokkuð sjálfstætt, hvort heldur í hópum eða að einstaklingsverkefnum. Almennir og sérhæfðir textar eru lesnir, t.d. textar sem snerta fagsvið nemenda. Nemendur vinna með orðabækur og ýmis hjálpargögn, svo sem gagnasöfn í tölvum, á Netinu og í uppflettiritum. Byggt er á markvissum hlustunar- og talæfingum sem miða að því að auka tjáskiptafærni nemenda og auka hagnýtan orðaforði í frekara námi eða starfi. Í skriflega þættinum eru unnin hagnýt verkefni og áhersla er lögð á skipulega framsetningu, skiptingu í efnisgreinar og markvissa málnotkun.
  • Undanfari: ENS 202

Áfanginn er tekinn á fyrsta ári. Honum er ætlað að skerpa sýn nemenda og auka áhuga þeirra á samfélagi, sögu og nærumhverfi. Í áfanganum fléttast saman námsgreinar eins og saga, félagsfræði og landafræði sem á að auka læsi þeirra á nærumhverfi sitt. 

Áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér vönduð og skapandi vinnubrögð og gagnrýna hugsun við fjölbreytta verkefnavinnu. Áfanginn byggist að verulegu leyti á verkefnavinnu í kennslustundum þar sem nemendur vinna verkefni sín undir leiðsögn kennara.

 Námið fer fram bæði innan og utan skólans og sækja nemendur sér fróðleik og gögn á fjölbreytta vegu, meðal annars í vettvangsferðum. 

Virk þátttaka nemenda í eigin námi liggur til grundvallar og því er mikið lagt upp úr að auka áhuga þeirra á umhverfi sínu og náminu almennt. Einkunnarorð áfangans eru samvinna og ábyrgð

Áfanginn er kenndur á fyrsta ári. Honum er ætlað að skerpa sýn og auka áhuga nemenda á samfélagi, sögu, nærumhverfi og náttúru svæðisins. Í áfanganum fléttast saman námsgreinar eins og saga, félagsfræði, náttúrufræði og landafræði sem á að auka læsi þeirra á nærumhverfi sitt. Áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér vönduð og skapandi vinnubrögð og gagnrýna hugsun við fjölbreytta verkefnavinnu. Áfanginn byggist á verulegu leyti á verkefnavinnu í kennslustundum þar sem nemendur vinna verkefni sín undir leiðsögn kennara. Námið fer fram bæði innan og utan skólans og sækja nemendur sér fróðleik og gögn á fjölbreytta vegu, meðal annars í vettvangsferðum. Virk þátttaka nemenda í eigin námi liggur til grundvallar og því er mikið lagt upp úr að auka áhuga þeirra á umhverfi sínu og náminu almennt.


Stærðfræðigreining
Fjallað er um deildajöfnur, rauntölur og fullkomleika þeirra, runur og raðir, föll, sér í lagi logra- og vísisföll, og notkun stærðfræðigreiningar við lausn á ýmsum hagnýtum verkefnum. Gert er ráð fyrir að nemendur skili reglulega heimaverkefnum og skal lögð áhersla á skýra og skilmerkilega framsetningu.
  • Undanfari: STÆ 603
Tölfræði og líkindareikningur II
Fjallað er um normlega dreifingu og aðrar líkindadreifingar, úrtök og tölfræðilegar ályktanir, fylgni o.fl. Nemendur vinna nokkur stærri verkefni einir og í samvinnu við aðra nemendur. Verkefnin eru unnin með aðstoð reiknitækja.
  • Undanfari: STÆ 313
  • Námsmat:
Strjál stærðfræði
Efnissvið áfangans eru mengjafræði, rökfræði, talningarfræði, reiknirit og talnafræði. Náttúrlegar tölur eru sameiginlegt viðfangsefni þessara sviða. Allt efni áfangans er undirstaða undir tölvunarfræði en einnig aðra stærðfræði.
  • Undanfari: STÆ 403

Gert er ráð fyrir að nemendur sem fara í þennan áfanga hafi fullt vald á bókhaldshringrásinni, geti hafið og lokið því samkvæmt reglum tvíhliða bókhalds. Í þessum áfanga er tölvutæknin notuð til þess að færa bókhald eftir fylgiskjölum. Farið er yfir kröfur sem gerðar eru til bókhaldskerfa og varðveislu gagna við slíkt bókhald. Farið er í fjárhagsbókhald, skuldunauta- og lánadrottnabókhald. Sölubókhald, birgða- innkaupa bókhald og launabókhald. Nemendur læra að ná í bókhaldsupplýsingar úr forritinu, s.s. efnahags-rekstrarreikninga, upplýsingar um sölu, innkaup, lánadrottna ofl. Jafnframt lesa nemendur úr niðurstöðum og túlka þær.

  • Undanfari: BÓK103

Í áfanganum verður farið í grundvallarþætti félagsfræðinnar eins og rannsóknir, kenningar, kynhlutverk, samskipti, vinnumarkaðinn, menningu, fjölskylduna, tengsl einstaklings og samfélags, fjölmiðla, meðvirkni, atvinnulífið og margt annað. Nemendur leysa verkefni, heimapróf verða um helgar, þrjú lotupróf og nemendur halda kynningar og skila verkefnabók (250 stig). Kennslufyrirkomulag verður í formi fyrirlestra, kynninga, verkefnavinnu og umræðitíma.


Framhaldsáfangi í félagsfræði en lögð er áhersla á að beita rannsóknaraðferðum og kenningum með það að markmiði að auka þekkingu nema á rannsóknaraðferðum fræðagreinarinnar fræðigrein. Jafnframt verður leitast við að öðlist færni í að beita makró og míkró sjónarhorni og skilji þau rannsóknarferli sem standa að baki kerfisbundinni rannsókn. Fjallað er um rannsóknir afbrotamála á gagnrýnan hátt og lögð er áhersla á að nemandinn geti á nokkuð sjálfstæðan hátt öðlast færni í að standa að rannsókn samkvæmt þeim fræðilegu vinnubrögðum sem fræðigreinin leggur áherslu á.  

Auður hagfræði fyrir íslenska þjóð ásamt:

Ferð til fjár leiðarvísir um fjármál fyrir ungt fólk

um geðsjúkdóma,streitu og fleira

þroskasálfræði 

almenn sálfræði, minni, sjálfsmynd, saga, nám og fl.

almenn uppeldisfræði. saga menntunar í Evrópu og ýmsir sérþættir uppeldis 

Nýsköpun og þróun

Kælitækni 122 (KÆL122) haust 2011 í FS

Kennari: Ívar

Áfangalýsing:
Nemendur öðlast þekkingu á undirstöðuatriðum í reglunartækni sem notuð er við stjórn og við eftirlit með
ýmsum vélbúnaði ásamt undirstöðuatriðum mælitækninnar, þekkja hugtök og geta útskýrt helstu mæliaðferðir og
uppbyggingu algengra mælitækja.

Námsefni:
Reglunartækni I - eftir Björgvin Þór Jóhannson (fæst m.a. hjá IÐNÚ í Rvk.) 
Mælitækni - eftir Björgvin Þór Jóhannson (fæst m.a. hjá IÐNÚ í Rvk.) 

Áfangalýsing:

Í þessum áfanga annast nemendur allan daglegan rekstur vélarrúms frá stjórnstöð, sinna bilanagreiningu og nýta sér upplýsingar frá framleiðendum, afgasvakanum og viðvörunarkerfinu til að tryggja öruggan rekstur vélarrúmsins.

Í áfanganum er kennd öll undirstaða við notkun hermis, ræsing á öllum búnaði vélarrúmsins og rekstur þess með hjálp viðvörunarkerfa. Í lok áfangans eru teknar fyrir gangtruflanir og bilanagreining. 

Námsefni:

Allt efni kemur frá kennara / Moodle