Available courses

Þetta er kúrs sem er kenndur í samvinnu við HR.


Bókmenntir frá 1900
Í áfanganum kynnast nemendur íslenskri bókmenntasögu 20. aldar í samhengi við strauma og stefnur í þjóðfélags- og menningarmálum bæði hérlendis og erlendis á sama tímaskeiði. Nemendur kynnast helstu höfundum á þessum tíma, lesa verk eftir þá, glöggva sig á inntaki bókmenntaverkanna og reyna að átta sig á erindi þeirra við eigin samtíma og nútímann. Nemendur gera grein fyrir lestrarreynslu sinni munnlega og skriflega með sérstöku tilliti til mismunandi stíls ólíkra höfunda.     

 • Undanfari:ÍSL 403

Bókmenntasaga frá landnámi til 1550


  Við lok áfangans eiga nemendur að kunna skil á og geta útskýrt íslenskar bókmenntir og bókmenntasögu frá upphafi Íslandsbyggðar til siðaskipta. Þá eiga nemendur að hafa lesið Egils sögu, eddukvæði og dróttkvæði og geta gert grein fyrir helstu atburðum og einkennum. Nemendur skila einni heimildaritgerð og sýna þannig fram á að þeir geti unnið með heimildir. 

      Undanfari er íslenska 212/203


Lestur, hlustun, málfræði III
Í áfanganum er gert ráð fyrir því að nemendur geti unnið nokkuð sjálfstætt, hvort heldur í hópum eða að einstaklingsverkefnum. Almennir og sérhæfðir textar eru lesnir, t.d. textar sem snerta fagsvið nemenda. Nemendur vinna með orðabækur og ýmis hjálpargögn, svo sem gagnasöfn í tölvum, á Netinu og í uppflettiritum. Byggt er á markvissum hlustunar- og talæfingum sem miða að því að auka tjáskiptafærni nemenda og auka hagnýtan orðaforði í frekara námi eða starfi. Í skriflega þættinum eru unnin hagnýt verkefni og áhersla er lögð á skipulega framsetningu, skiptingu í efnisgreinar og markvissa málnotkun.
 • Undanfari: ENS 202
Stærðfræðigreining
Fjallað er um deildajöfnur, rauntölur og fullkomleika þeirra, runur og raðir, föll, sér í lagi logra- og vísisföll, og notkun stærðfræðigreiningar við lausn á ýmsum hagnýtum verkefnum. Gert er ráð fyrir að nemendur skili reglulega heimaverkefnum og skal lögð áhersla á skýra og skilmerkilega framsetningu.
 • Undanfari: STÆ 603
Tölfræði og líkindareikningur II
Fjallað er um normlega dreifingu og aðrar líkindadreifingar, úrtök og tölfræðilegar ályktanir, fylgni o.fl. Nemendur vinna nokkur stærri verkefni einir og í samvinnu við aðra nemendur. Verkefnin eru unnin með aðstoð reiknitækja.
 • Undanfari: STÆR2Tl05
 • Námsmat:
Strjál stærðfræði
Efnissvið áfangans eru mengjafræði, rökfræði, talningarfræði, reiknirit og talnafræði. Náttúrlegar tölur eru sameiginlegt viðfangsefni þessara sviða. Allt efni áfangans er undirstaða undir tölvunarfræði en einnig aðra stærðfræði.
 • Undanfari: STÆ 403

Framhaldsáfangi í afbrotafræði þar sem lögð er áherla á að þjálfa nemendur í að beita gagnrýnni hugsun. Farið verður í viðfangsefni afbrotafræðinnar á ítarlegri hátt en í afbrotafræði I og ný viðfangsefni tekin fyrir eins og t.d. íslenskar rannsóknir í afbrotafræði, þróun refsinga, alþjóðlegur samanburður, greiningu afbrotatíðni eftir sveitarfélögum, birtingamynd afbrota í fjölmiðlum, rafræn afbrot, afbrot innan fjölskyldunnar, tengsl félagslegrar stöðu og afbrota og aðferðir til að draga úr afbrotatíðni. Farið verður á ítarlegri hátt í kenningar og rannsóknaraðferðir greinarinnar með það að markmiði að nemandinn verði fær um að lesa fræðin með gleraugum kenninga og verði gagnrýninn á vísindalegan og uppbyggjandi hátt. Þá er lögð áhersla á að nemandinn geti beitt kenningum og vísindalegri hugsun við greiningu á raunverulegum viðfangsefnum. Markmiðið er að auka skilning, túlkun, leikni og færni nemandans í að nota kenningar rannsóknarniðurstöður og rökhugsun með það að markmiði að geta lagt fram stefnumótandi tillögur.  

Framhaldsáfangi þar sem lögð er áhersla á að beita rannsóknaraðferðum og kenningum með það að markmiði að auka þekkingu nema á afbrotafræði 

Inngangur að félagsfræði þar sem farið verður í grundvallarþætti félagsfræðinnar eins og rannsóknir, kenningar, kynhlutverk, samskipti, vinnumarkaðinn, menningu, fjölskylduna, tengsl einstaklings og samfélags, fjölmiðla, meðvirkni, atvinnulífið og margt annað. Nemendur leysa verkefni, heimapróf verða um helgar, þrjú lotupróf, rökræður, nemendur halda kynningar og skila verkefnabók (750 stig). Kennslufyrirkomulag verður í formi fyrirlestra, kynninga, verkefnavinnu og umræðutíma.


Í áfanganum verður farið í grundvallarþætti félagsfræðinnar eins og rannsóknir, kenningar, kynhlutverk, samskipti, vinnumarkaðinn, menningu, fjölskylduna, tengsl einstaklings og samfélags, fjölmiðla, meðvirkni, atvinnulífið og margt annað. Nemendur leysa verkefni, heimapróf verða um helgar, þrjú lotupróf og nemendur halda kynningar og skila verkefnabók. Kennslufyrirkomulag verður í formi fyrirlestra, kynninga, verkefnavinnu og umræðitíma.


Framhaldsáfangi í félagsfræði en lögð er áhersla á að beita rannsóknaraðferðum og kenningum með það að markmiði að auka þekkingu nema á rannsóknaraðferðum fræðagreinarinnar fræðigrein. Jafnframt verður leitast við að öðlist færni í að beita makró og míkró sjónarhorni og skilji þau rannsóknarferli sem standa að baki kerfisbundinni rannsókn. Fjallað er um rannsóknir afbrotamála á gagnrýnan hátt og lögð er áhersla á að nemandinn geti á nokkuð sjálfstæðan hátt öðlast færni í að standa að rannsókn samkvæmt þeim fræðilegu vinnubrögðum sem fræðigreinin leggur áherslu á.  


UM ER AÐ RÆÐA TILRAUNAÁFANGA  UM GJALDMIÐLAVIÐSKIPTI OG FL. SEM TENGIST VIÐSKIPTUM Á NETINU MEÐ RAFEYRI.

Auður hagfræði fyrir íslenska þjóð ásamt:

Ferð til fjár leiðarvísir um fjármál fyrir ungt fólk

Í áfanganum verða teknir fyrir valdir þættir í Íslands- og mannkynssögu á 19. og 20. öld. Þættirnir eru valdir af nemendum og kennara og spilar áhugi nemenda því stórt hlutverk. Samhliða verður lögð áhersla á gagnrýna hugsun og hvernig á að leita heimilda, meta þær og nýta. Það er sérstaklega mikilvægt með tilliti til þess upplýsingamagns sem hefur orðið til á tímabilinu. Í áfanganum er kennslubókin ákveðið grunnefni sem er afar mikilvægt að nemendur lesi til þess að öðlast ákveðinn grunn. Dýpt er fengin með vinnunni í kennslustundum þar sem farið verður í stór og smá verkefni sem krefjast meðal annars sjálfstæðra vinnubragða og heimildaleitar. Nemendur vinna þessi verkefni jafnt einir og með samnemendum þar sem allir þurfa að bera jafn mikla ábyrgð á vinnunni. Fjölbreyttar matsaðferðir stuðla að því. Mikil áhersla er lögð á að nemendur kynnist mismunandi tegundum heimilda og læri að leggja mat á þær með gagnrýnni hugsun. Við verkefnavinnuna er lögð áhersla á að nemendur kafi djúpt ofan í viðfangsefnin sem verða fyrir valinu. Jafnframt kynnast nemendur kostum og göllum ólíkra miðlunarforma sögulegs fróðleiks með því að spreyta sig á þeim. Sú vinna markast af tímabilinu sem verður til umfjöllunar. Nálægðin í tíma veitir nemendur kost á fjölda heimildategunda til að leita í og verkefni munu bera keim af því og kynna nemendur fyrir flóru heimildanna.


 • Saga sjálfstæðisbaráttu Íslendinga á 19. og 20. öld
 • Saga verkalýðsbaráttu Íslendinga á 19. og 20. öld
 • Saga stjórnmálabaráttu Íslendinga á 20. öld

um geðsjúkdóma,streitu og fleira

þroskasálfræði 

almenn sálfræði, minni, sjálfsmynd, saga, nám og fl.

almenn uppeldisfræði. saga menntunar í Evrópu og ýmsir sérþættir uppeldis 

Nýsköpun og þróun


Help with Search courses